Wody

flaga WIEPRZfoto6

Przez tereny gminy Serniki przepływa rzeka Wieprz.
Bieg rzeki jest kręty, obfituje w zakola meandry.
Bezpośrednio przy rzece znajdują się liczne starorzecza, częściowo zarośnięte i wypełnione wodą.
Głębokość rzeki sięga 3 metrów, latem szerokość rzeki nie przekracza 10m.
Zdarza się, szczególnie po wiosennych roztopach i w czasie letnich obfitych deszczów, zalanie przez rzekę okolicznych terenów.

 

flaga WODY PODZIEMNE

Płytkie wody podziemne na terenie gminy Serniki występują w utworach kredowych trzeciorzędowych
i czwartorzędowych. Na całym obszarze jest niemal jednolite zwierciadło wodne.
Jakość wód jest na ogół dobra, są to wody miękkie i niekiedy średnio twarde o dużej zawartości żelaza.