OKOLICE

Przyroda


Gmina Serniki leży na Równinie Lubartowskiej, obejmując szeroką dolinę rzeki Wieprza z łąkami i pastwiskami oraz położoną na wschód od niej prawie bezleśną włoszczyznę morenową, zajętą głównie przez grunty orne.
Odznaczająca się dużymi walorami krajobrazowymi dolina Wieprza podlega ochronie jako regionalny korytarz ekologiczny. Powierzchnia użytków ekologicznych podlegających ochronie prawnej wynosi 3,3 ha.

Wody

flaga WIEPRZfoto6

Przez tereny gminy Serniki przepływa rzeka Wieprz.
Bieg rzeki jest kręty, obfituje w zakola meandry.
Bezpośrednio przy rzece znajdują się liczne starorzecza, częściowo zarośnięte i wypełnione wodą.
Głębokość rzeki sięga 3 metrów, latem szerokość rzeki nie przekracza 10m.
Zdarza się, szczególnie po wiosennych roztopach i w czasie letnich obfitych deszczów, zalanie przez rzekę okolicznych terenów.

 

flaga WODY PODZIEMNE

Płytkie wody podziemne na terenie gminy Serniki występują w utworach kredowych trzeciorzędowych
i czwartorzędowych. Na całym obszarze jest niemal jednolite zwierciadło wodne.
Jakość wód jest na ogół dobra, są to wody miękkie i niekiedy średnio twarde o dużej zawartości żelaza.

Roślinność

foto4
Szata roślinna gminy Serniki jest zróżnicowana.
Największymi walorami florystycznymi odznacza się zachodnia część gminy, w której panują zbiorowiska roślinności łąkowej i leśnej, a także zbiorowiska wodne i szuwarowe.

W części wschodniej gminy dominują rośliny polne.
Lasy w gminie zajmują powierzchnię 13,7%.
Są głównie lasy mieszane, będące w większości własnością prywatną.

Fauna

zaskroniec
Na terenie gminy występuje 75 gatunków ptaków, w tym wiele gatunków znajdujących się pod ochroną. Wieprz jest miejscem w którym żyją
takie gatunki ryb jak: szczupak, okoń, płoć, jazgarz, leszcz, i in.

Z ssaków na uwagę zasługuje występowanie jeża, łasicy, tchórza i sporadycznie wydry. Płazy i gady reprezentowane są przez żaby, ropuchy, jaszczurki zwinki i zaskrońce. Na terenie gminy występuje wiele gatunków owadów, w tym wiele gatunków owadów wodnych. Na uwagę zasługuje tutaj występowanie rusałki, perłowca, mieniaka, tęcznika liszkarza i in.

Pomniki Przyrody

  • Aleja lipowa z lipami o obwodzie do 515 cm
  • Wiąz o obwodzie 460 cm we wsi Wola Sernicka
  • Dwa wiązy rosnące koło kościoła w Sernikach
  • Wiązy w Brzostówce
  • Trzy wierzby w Sernikach
  • Dąb szypułkowy o obwodzie 300 cm i wysokości 27 m., zdrowy w Sernikach (las Klin)
  • Dąb o obwodzie 270 cm w Lesie Wolańskim
  • Lipy drobnolistne w Brzostówce, Koloni Brzostówce, Wólce Zabłockiej, Dębicy

Więcej artykułów…